Вести

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

На основу чл.99. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/2009, 81/2009 испр., 64/2010 -одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС , 132/2014 и 145/2014), чл. 9, 10 и 13.Одлуке о отуђењу и давању у закуп  грађевинског  земљишта (“Службени лист општине Чајетина” број 7/2010, 8/2012 и 5/2014 ) и Одлуке Скупштине општине Чајетина број 02-128/2015-01 од 28. децембра 2015.године, Општина Чајетина расписује ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

Српски језик и језичка култура данас

У оквиру акције „Негујмо српски језик“ Секретаријата за културу, Филолошког факултета Универзитета у Београду, Специјалне библиотеке Чиготе и Библиотеке Љубиша Р. Ђенић организоваће се предавање проф. Вељка Брборића на тему: Српски језик и језичка култура данас. Предавање ће се одржати у суботу 06. фебруара 2016. године са почетком у 19 часова у Малој сали Чиготе.

Стигла трећина од предвиђеног броја камиона са опремом за гондолу

Од половине јануара, када је почела испорука, до сада је на Златибор допремљено више од 30 камиона са опремом за изградњу гондоле. Крај испоруке се очекује крајем маја.
Према речима в.д. ЈП „Голд Гондола“ Златибор, део допремљене опреме се налази у закупљеном складишту у Бранешком пољу (углавном електроника и опрема која не сме да кисне), а део ће се складиштити поред фудбалских терена „Хотела Палисад“, у близини магистралног пута.

УГ "Златиборски круг" и ове године пружалац социјалних услуга за старе и децу са сметњама у развоју

Удружење грађана „Златиборски круг“ и ове године је изабрано за пружаоца социјалних услуга Дневни боравак за децу са сметњама у развоју „Зрачак“ и Помоћ у кући за стара лица. Ове услуге Удружење ће пружати током ове године, а финансираће се средствима локалне самоуправе.

ЈП "Културно спортски центар Чајетина" поклонило 80 столица чајетинском Дому здравља

ЈП“ Културно спортски центар Чајетина“ донирало је 80 столица Дому здравља Чајетина. На тај начин, чајетинска здравствена установа опремила је новим столицама своје чекаонице, а према речима начелника Опште медицине Дома здравља, Гордане Бојовић, опремљена је цела Општа медицина, као и Дечје одељење, Стоматологија и Гинекологија.
Уз захвалност директору ЈП „Културно спортски центар Чајетина“, Бојовићева истиче да ће овом донацијом услуга у Дому Здравља бити подигнута на виши ниво, јер ће уместо дрвених клупа чекаонице бити опремљене столицама са меблом.

Порески подстицаји послодавцима олакшавају запошљавање - Ево како до повраћаја пореза и доприноса за нове раднике

Пoслoдaвцимa из привaтнoг сeктoрa, oд 1. jaнуaрa 2016. гoдинe oбeзбeђeни су фискaлни пoдстицajи, кaкo би сe пoдстaклo зaпoшљaвaњe и oтвaрaњe нoвих рaдних мeстa.

Измeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o пoрeзу нa дoхoдaк грaђaнa и Зaкoнa o дoпринoсимa зa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe, кoje сe примeњуjу oд 1. jaнуaрa 2016. гoдинe, прoдужeнa je примeнa пoстojeћe oлaкшицe зa зaпoшљaвaњe нoвих лицa, кoja сe oствaруje кao прaвo пoслoдaвцa дa oствaри пoврaћaj дeлa плaћeнoг пoрeзa нa зaрaду и дeлa плaћeних дoпринoсa зa oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe зa нoвoзaпoслeнo лицe.

Сакупљач садржаја