Вести

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

На основу чл.99. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/2009, 81/2009 испр., 64/2010 -одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС , 132/2014 и 145/2014), чл. 9, 10 и 13.Одлуке о отуђењу и давању у закуп  грађевинског  земљишта (“Службени лист општине Чајетина” број 7/2010, 8/2012 и 5/2014 ) и Одлуке Скупштине општине Чајетина број 02-40/2016-01 од 20. априла 2016.године, Општина Чајетина расписује ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

И у априлу раст броја ноћења на Златибору

Прeмa пoдaцимa Tуристичкe oргaнизaциje „Злaтибoр“, рaђeним нa узoрку oд 2143 лeжaja у oснoвним смeштajним кaпaцитeтимa зaбeлeжeн je рaст брoja нoћeњa гoстиjу oд 43,76% у aприлу мeсeцу 2016. гoдинe у oднoсу нa исти пeриoд прoшлe гoдинe.
Овe гoдинe зa првa чeтири мeсeцa нa плaнини је зaбeлeжeн укупaн рaст oд 25,79 пoстo.

Радови на јавној расвети

У среду 25.маја на Златибору ће почети радови на реконструкцији јавне расвете. На потезу од тенеских терена до аутобуске станице у дужини од 1100 метара, биће скинути постојећи стубови расвете, који ће се заменити новим. Нови стубови расвете имају лед лампе које троше до три пута мање енергије од досадашњих, а дају бољу светлост. Вредност поменутих радова је око 4 милиона динара.

64. Сабор психолога Србије одржава се на Златибору од 25. до 28. маја

64. Сaбoр психoлoгa Србиje ове године биће одржан на Златибору од 25. до 28. маја. Реч је о најпосећенијем научно-стручном скупу психoлoгa у нaшoj зeмљи.  

Објављен Јавни позив за самозапошљавање

Општина Чајетина и Национална служба за запошљавање расписали су Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2016. години.
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање –испостава Чајетина и имају завршену обуку за започињање сопственог посла.

Више информација можете погледати ОВДЕ.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У ЦИЉУ СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА У 2016. ГОДИНИ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У ЦИЉУ СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА У 2016. ГОДИНИ

Сакупљач садржаја