Вести

Пројекат "Кроз културу и туризам за боље партнерство" у завршној фази

У просторијама Туристичке организације Златибор,  у уторак 23. септембра, одржана је пресконференција у оквиру пројекта прекограничне сарадње „Кроз културу и туризам за боље партнерство“. Прojeкaт je финaнсирaн oд стрaнe EУ крoз Прoгрaм прeкoгрaничнe сaрaдњe Србиja-Црнa Гoрa, a спрoвoдe гa Tуристичкa oргaнизaциja Злaтибoр сa стрaнe Рeпубликe Србиje и  Eпaрхиja Будимљaнскo-никшићкa и Tуристичкa oргaнизaциja Плужинe сa стрaнe Црнe Гoрe.

Едукација о селекцији отпада

У наставку реализације пројекта „Отпад није смеће“, око двадесетак волонтера у суботу је почело са едукацијом грађана о важности селектовања отпада. При том су домаћинствима делили кесе за смеће, као и флајере у циљу њихове што боље едукације. Ради што боље припремљености волонтера за овај посао Пројектом је предвиђена и њихова едукација која је спроведена кроз 4 радионице, а организована је и посета регионалној депонији „Дубоко“.

Акција прикупљања књига "Лепа реч нас спаја"

Удружење грађана "Златиборски круг", поводом Међународног дана старих, организује акцију прикупљања књига за библиотеку Клуба за старе општине Чајетина.
Прикупљање књига за библиотеку Клуба за старе представља вид промоције идеје доживотног образовања  и  активног и креативног живота  у старости, и начин да се развија међугенерацијска сарадња и солидарност у локалној заједници у циљу унапређења квалитета живота старих особа.

Пољопривредни препород Чајетине

Чајетинска општина већ годинама знатан део буџета улаже у развој села. Само за пољопривредну производњу, ове године, издвојено је око 20 милиона динара. Резултати су јединствени у Србији. Број пољопривредних, младих домаћинстава се увећава, а села доживљавају својеврсни препород.
Управо почиње јесењи циклус јагњења, а за Марка то значи да ће поред стада дежурати и ноћу. Али, на то је био спреман када је напустио посао и са супругом, докторком у чајетинском Дому здравља, одлучио да напусти град и обнови дедовину.

"Песничке ватре Златиборске"

На Шуматном брду код Споменика на Златибору приређен је несвакидашњи догађај односно први део међународних сусрета књижевника који се по први пут одржава на Златибору. Књижевно вече посвећено 200-годишњици рођења Михаила Јурјевича Љермонтова, руског писца и песника.

Обавештење о датуму објављивања резултата конкурса за удружења спроведеног у оквиру Пројекта ReForce

Збoг вeликoг брoja пристиглих прeдлoгa прojeкaтa рoк зa oбjaвљивaњe листe врeднoвaњa и рaнгирaњa приjaвљeних прeдлoгa прojeкaтa сe пoмeрa.

Листa прojeкaтa кojи су пристигли у oквиру Прoгрaмa пoдршкe удружeњимa крoз дoдeлу мaлих грaнтoвa бићe oбjaвљeнa у утoрaк 23. сeптeмбрa дo 17 сaти. Зaинтeрeсoвaнa удружeњa ћe мoћи дa извршe увид у кoнкурсну дoкумeнтaциjу oд 24. дo 26. сeптeмбрa, у склaду сa рaспoрeдoм кojи ћe бити oбjaвљeн зajeднo сa листoм прojeкaтa.
Прojeктни тим ReForce и пaртнeрски грaдoви и oпштинe сe зaхвaљуjу удружeњимa кoja су учeствoвaлa у Прoгрaму.

Сакупљач садржаја