Прелиминарни списак кандидата за пописиваче

На огласној табли Општине Чајетина истакнути су прелиминарни резултати кандидата за обуку.

Кандидати за пописиваче са редним бројевима пријава који се налазе на листи истакнутој на огласној табли дужни су да у петак 26. августа, суботу 27. или најкасније у понедељак 29. августа 2011. од 07h до 15h у Услужном центру Општине Чајетина поднесу следећа оригинална документа на увид, као и копије свих тражених докумената:

- личну карту или пасош
- диплому или уверење о стеченој стручној спреми
- уверење да је лице на евиденцији Националне службе за запошљавање ( само незапослени кандидати)
- оверен индекс, односно потврду о уписаном семестру у 2011. години ( само студенти )
Поред наведених докумената, кандидати су дужни да приложе и свој део Пријаве за учешће у попису ( образац П-4б ) ради провере редног броја пријаве. На полеђини обрасца треба да буду уписани подаци:
- назив банке
- број текућег рачуна и контакт
- контакт телефон.

Сваки кандидат који је изабран мора имати отворен текући рачун на своје име.
Ако неки од кандидата који су ушли у ужи избор не буду изабрани након провере докумената, пописна комисија ће 31. августа у 11h у Малој сали Општине Чајетина организовати прозивку одређеног броја кандидата који су при првој селекцији остали испод црте све док се за свако насеље не обезбеди потребан број пописивача за обуку.