Јавни позив за пријављивање кандидата за општинске инструкторе

Републички завод за статистику у периоду од 1. октобра до 15. децембра 2012. године спровешће Попис пољопривреде на територији Републике Србије.
Позивају се грађани који желе да учествују у својству општинског инструктора у  Попису пољопривреде да се у периоду од 1. до 30. јуна 2012. године пријаве Републичком заводу за статистику путем попуњавања електронске пријаве на веб-адреси: www.stat.gov.rs.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:
-држављанство Републике Србије
-најмање 18 година старости
-стечено најмање средње образовање у четворогодишњем трајању
-добро познавање терена (да кандидат станује или ради на територији општине за коју се пријављује за рад у Попису пољопривреде)
-против кандидата није покренута истрага и није подигнута оптужница.
Критеријуми за избор су:
-стручна спрема
-област образовања
-радни статус
-учествовање у Попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године и другим статистичким истраживањима у последње три године
-интервју.

Предност при избору имаће кандидати са стеченим образовањем у пољопривредној струци.

Од изабраних кандидата очекује се познавање рада на рачунару.
На интервју ће бити позвани кандидати који уђу у ужи избор према наведеним критеријумима. О месту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити благовремено обавештени.

Петодневна обука и тестирање кандидата који су ушли у ужи избор биће обављени у периоду од 10. до 14. септембра 2012. године на пунктовима које одреди општинска пописна комисија, након чега ће се извршити финални избор општинских инструктора.

Детаљне информације о начину избора кандидата и њиховим обавезама у Попису пољопривреде могу се видети на веб-сајту Републичког завода за статистику: www.stat.gov.rs.