ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Grb

На основу чл.99. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/2009, 81/2009 испр., 64/2010 -одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС , 132/2014 и 145/2014), чл. 9, 10 и 13.Одлуке о отуђењу и давању у закуп  грађевинског  земљишта (“Службени лист општине Чајетина” број 7/2010, 8/2012, 5/2014 и 1/2017 ) и Одлука Скупштине општине Чајетина број :02-25/2017-01 од 20.фебруара 2017.године Општина Чајетина расписује ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА       

                           I
ПРЕДМЕТ ОГЛАСА  је отуђење     грађевинског  земљишта  и то: у насељеном месту   Чајетина

1.кат.парцела бр.1527/34  КО Чајетина, у површини од 500 м2

у насељеном месту   Златибор

1. кп.брoj     4572/96         КО Чајетина,  у  површини од       450 м2,  
2. кп.брoj     4572/97         КО Чајетина,  у  површини од       1.150 м²,
3. кп.брoj     4558/2         КО Чајетина,  у  површини од        1.574 м²,
4. кп.брoj     4538/15         КО Чајетина,  у  површини од     1.000 м²,
5. кп.брoj     4538/16         КО Чајетина,  у  површини од     1.000 м²,
6. кп.брoj     4624/32          КО Чајетина,  у  површини од     6.600 м²,
7. кп.брoj     4571/81          КО Чајетина,  у  површини од     1.265 м²,
8. кп.брoj     4578/225        КО Чајетина,  у  површини од     1.102 м²,
9. кп.брoj     4578/224        КО Чајетина,  у  површини од        966 м²,
10. кп.брoj   4578/223        КО Чајетина,  у  површини од        526 м²,
11. кп.брoj   4578/257        КО Чајетина,  у  површини од        630 м²,   
12. кп.брoj   4578/258        КО Чајетина,  у  површини од        750 м²,   .   
13. кп.брoj   4578/252        КО Чајетина,  у  површини од        750 м²,   
14. кп.брoj   4578/255        КО Чајетина,  у  површини од        737 м²,   
15. кп.брoj   4578/256        КО Чајетина,  у  површини од        624 м²,   
16. кп.брoj   4578/254        КО Чајетина,  у  површини од        900 м²,   
17. кп.брoj   4578/253        КО Чајетина,  у  површини од        750 м²,   
18. кп.брoj   4578/272        КО Чајетина,  у  површини од        656 м², 
19. кп.брoj   4578/266        КО Чајетина,  у  површини од        500 м²,   
20. кп.брoj   4578/204        КО Чајетина,  у  површини од       890 м²,   
21. кп.брoj   4578/207        КО Чајетина,  у  површини од        743 м²,    
22. кп.брoj   4578/209        КО Чајетина,  у  површини од        618 м²,    
23. кп.брoj   4578/205        КО Чајетина,  у  површини од        927 м²,  

у Мачкату

1.кат.парцела број 452/60  КО Мачкат, у површини од 6.547 м2
2.кат.парцела број 774/14 КО Мачкат, у површини од 600м2

II

НАМЕНА ПАРЦЕЛА

На парцелама   које су предмет овог огласа   градиће се :
У насељеном месту Златибор објекти према условима из Плана генералне регулације  насељеног места Чајетина (седиште општине)  са насељеним местом Златибор-прва фаза (“Службени лист општине Чајетина“ број 2/2012 и 4/2016) с напоменом да се на кп.број 4558/2 КО Чајетина, може градити  искључиво објекат-хотел, по условима из наведеног плана .                                                                                                                                                      У насељеном месту Чајетина објекти према условима из Плана генералне регулације  насељеног места Чајетина (седиште општине)  са насељеним местом Златибор-друга фаза (“Службени лист општине Чајетина“ број 12/2013).
У Мачкату градиће се објекти према правилима из Просторног плана  општине Чајетина („Службени лист општине Чајетина“бр.10/10) .
 Заинтересовани понуђачи у току трајања овог огласа а пре подношења  понуда  могу добити   детаљније информације о намени објеката који се могу градити на конкретној парцели, коефицијенту  искоришћености, степену изграђености, габариту, спратности  објекта и друге тражене податке.Рок за привођење земљишта намени  за све локације из овог огласа је 3 (три) године од дана закључења уговора о отуђењу.

III
СТЕПЕН УРЕЂЕНОСТИ  ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Катастарска парцела број  452/60 КО Мачкат ,   се отуђује  као неуређено грађевинско земљиште  са обавезом  будућег инвеститора да о свом трошку изврши одређене радове на уређивању тог земљишта и да са надлежним предузећима уговори и плати трошкове инфраструктуре и одговарајуће прикључке на инфраструктуру.                                                                                                             
Остало земљиште  које се отуђује  је уређено грађевинско земљиште (постоје услови за прикључак објеката на примарну градску водоводну и канализациону мрежу као и прилазни пут без асфалтне подлоге).     Допринос за уређивање грађевинског земљишта ће бити регулисан накнадно,у складу са важећом одлуком Скупштине општине Чајетина која регулише ту материју.   
Уколико се на некој  од парцела  које су предмет огласа појаве подземне инсталације (вода, канализација, и др.......) и оне буду сметња за изградњу објекта,Општина ће бити у обавези  да исте измести о свом трошку у свему према условима  надлежног предузећа које управља тим мрежама или ће Скупштина на захтев инвеститора донети одлуку  да подземне инсталације измести инвеститор  уколико буду испуњени услови за доношење такве  одлуке  који су прописани чл.13а.Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта('' Службени лист општине Чајетина'',  број 7/10...5/14).

    
   IV ПОЧЕТНА ЦЕНА

У  насељеном месту  Чајетина

кп. број   1527/34  КО Чајетина,   у површини од  500м2….....................1.075.000,00 дин

                             

                    У насељеном  месту Златибор :  
          
кп.број 4572/96 KО Чајетина,  у  површини од 450 м2…..13.050.000,00     дин
кп.број 4572/97 КО Чајетина,  у  површини од 1.150 м2....33.350.000,00    дин
кп.број 4558/2 КО Чајетина,  у површини од 1.574 м2..... 63.747.000,00    дин
кп.број 4538/15 КО Чајетина,  у површини од 1.000 м2...23.000.000,00    дин
кп.број 4538/16 КО Чајетина, у  површини од 1.000 м2...23.000.000,00    дин
кп.број  4624/32 КО Чајетина,  у површини од 6.600 м2...151.800.000,00  дин
кп.број  4571/81 КО Чајетина,  у  површини од 1.265 м2…..49.647.455,00  дин
кп.број  4578/225 КО Чајетина,  у површини од 1.102 м²....11.020.000,00  дин
кп.број  4578/224 КО Чајетина, у површини од 966 м²....9.660.000,00    дин
кп.број 4578/223 КО Чајетина,  у површини од 526 м²….5.260.000,00   дин
кп.број  4578/257 КО Чајетина,  у површини од 630 м²...6.300.000,00   дин
кп.број  4578/258  КО Чајетина,  у површини од 750 м²…....7.500.000,00   дин
кп.број  4578/252  КО Чајетина,  у  површини од 750 м²….   7.500.000,00   дин
кп.број  4578/255 КО Чајетина,  у површини од 737 м²….  7.370.000,00   дин
кп.број  4578/256 КО Чајетина,  у површини од 624 м²…...6.240.000,00   дин
кп.број  4578/254 КО Чајетина,  у површини од 900 м²….9.000.000,00   дин
кп.број  4578/253 КО Чајетина,  у површини од 750 м²....7.500.000,00   дин
кп.број  4578/272 КО Чајетина,  у површини од 656 м²...6.560.000,00   дин
кп.број  4578/266 КО Чајетина,  у површини од 500 м²…..5.000.000,00   дин
кп.број  4578/204 КО Чајетина,  у површини од 890 м²…..8.900.000,00   дин
кп.број  4578/207 КО Чајетина,  у површини од 743 м²….7.430.000,00   дин
кп.број  4578/209 КО Чајетина,  у површини од 618 м²….6.180.000,00   дин
кп.број  4578/205 КО Чајетина,  у површини од 927 м²...9.270.000,00   дин

У  Мачкату

кп. број  452/60  КО Мачкат   у површини од  6.547м2…....3.240.765,00 дин

кп. број 774/14 КО Мачкат у површини од 600м2...........432.000,00 дин
 
V
НАЧИН ПЛАЋАЊА

 

Лице које је у складу са  расписаним јавним огласом прибавило грађевинско земљиште  у својину  може накнаду  платити на  један  од следећих  начина :
У целости ( чиме стиче право на попуст  од 20 % на  утврђену цену из решења о отуђењу )  уколико накнаду плати у целости у року од 5 (пет)дана рачунајући од дана овере уговора о отуђењу.
Уколико се  накнада   не уплати   на  начин   објашњен у  претходом ставу ,  изгубиће се   право на попуст   и настаће  нова обавеза,  да  се у даљем,  накнадном року од 5 (пет) дана  уплати   целокупан износ накнаде без умањења, а ако се и  то не учини сматраће се  да је именовано лице одустало од уговора  након чега  ће му Општина Чајетина   доставити  писмено обавевештење  да ће покренути поступак за раскид уговора.
Ступање у посед  земљишта и укњижење на отуђеној непокретности биће могуће тек по  уредно извршеној уплати    у складу са одредбама  уговора након чега ће Општинска  управа  Чајетина доставити Катастру непокретности или лицу које је добило земљиште сагласност  за укњижење отуђене непокретности.
 Накнада  се може платити   у ратама   на следећи начин:
- прва рата у износу од 30 % од утврђене  цене  се плаћа на дан закључења уговора о отуђењу ,
- остатак се дели на 6(шест) месечних рата,  које ће  се усклађивати  са индексом раста цена (раст цена на мало, потрошачке цене или други показатељ раста цена) који објављује Републички завод  за статистику.    
Ради обезбеђења одложеног плаћања накнаде ( цене) за отуђено грађевинско земљиште   лице које стиче право својине   мора доставити средство обезбеђења  и то: банкарску гаранцију „без приговора“ и „наплативу на први позив“, са клаузулом о укључењу револаризације и са роком важења док траје период отплате.
Банкарска гаранција се мора доставити  пре овере уговора код надлежног суда, односно најдаље у року  од 30 (тридесет ) дана   од  дана   закључења уговора  у ком року се мора приступити и овери уговора.
Уколико се банкарска гаранција  из претходног  става не достави у  наведеном року  сматраће се  да је лице  одустало од уговора  па ће општина покренути одговарајући поступак за поништај уговора и акта о давању земљишта.
Уговор о отуђењу грађевинског земљишта  ће бити оверен пред надлежним органом   у складу са одредбама  Закона  о јавном бележништву ( „Сл. Гласнику РС „ број   31/2011......121/2014) а трошкови те овере и сви други трошкови  око  уписа непокретности   падају на терет стицаоца права својине уколико не буде дугачије   одређено   неким  другим позитивним прописима.     

 

                                                  
VI

ОПШТИ УСЛОВИ ОГЛАСА

Оглас  ће спровести Комисија Скупштине општине Чајетина  именована  решењем број  02-136/2014-01 од 20. новембра 2014. године, у поступку прикупљања затворених  понуда јавним  огласом   који ће  бити објављен у дневном листу “Вечерње Новости” .
Оглас ће бити  отворен  30  дана од дана објављивања.

Гарантни износ за учешће на огласу је  20% ( двадесет процената) од  почетне цене за сваку парцелу  за коју се подноси понуда  и уплаћује  се  на  текући рачун  број 840-791804-52, позив на број  97   90-035 (сврха уплате: уплата гарантног износа).
Право учешћа на огласу   имају сва правна и физичка  лица.              
Обавезна  садржина  понуде
-за физичка лица, број парцеле за коју се подноси понуда,  понуђена цена изражена у динарима која мора бити већа од почетног  цене из тачке IV овог огласа, доказ  о уплати гарантног износа, име, презиме, јединствени матични број грађана, фотокопију личне карте  адресу становања и  изјавa  учесника огласа  да прихвата услове  из   овог јавног огласа.
-правно лице и  предузетник, број  парцеле за коју се подноси понуда, понуђена цена изражена у  динарима која мора бити већа од почетне  цене из тачке IV овог огласа, доказ   о уплати гарантног износа, подаци о: називу, пословном имену, решење о  упису  у регистар  привредних субјеката или други одговарајући регистар, датум, назив органа, матични бро, ПИБ, уредно овлашћење за заступање  и  изјавa  учесника огласа  да прихвата услове  из   овог јавног огласа.
Неблаговремена понуда је: понуда поднета по истеку рока за подношење понуде.
Неуредна понуда је:  понуда поднета у отвореној коверти, понуда поднета без видљиве ознаке на коју кат.парцелу се односи, понуда  која не садржи све потребне податке и уредна документа из  дела који је означен као „ обавезна садржина понуде“  и понуда у којој  понуђена цена  није већа од почетне и није  изражена у динарском износу.
Неблаговремене и неуредне понуде се одбацују .
Отварање понуда по овом огласу биће извршено петог дана по истеку рока за  подношење понуда ( ако је  то субота или други нерадни дан за Општинску управу, онда првог наредног радног дана) у просторијама Општинске управе Чајетина.
Тачно време и место отварања понуда ће бити благовремено истакнуто на огласној табли општине Чајетина.
         Поступак прикупљања понуда јавним огласом сматра се успелим ако је приспела најмање једна благовремена и уредна понуда за конкретну парцелу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Приоритет за добијање локације  из овог огласа, имаће онај понуђач који понуди  највећу цену  у односу на почетну из јавног огласа за конкретну парцелу.
Комисија доставља свим понуђачима   писмено обавештење о резултатима огласа.     
Ако најповољнији понуђач одустане од понуде губи право на повраћај гарантног износа, локација  се даје следећем најповољнијем понуђачу, уколико и  он  одустане , оглас   за ту локацију се понавља.
Најповољнијем понуђачу који је добио решење о давању земљишта у својину гарантни износ се урачунава у укупан износ накнаде  приликом закључења уговора о отуђењу. Уколико  не приступи закључењу уговора у остављеном року из решења и Скупштина поништи   акт о давању  земљишта  , гарантни износ се не враћа   па ће то  лице   изгубити  право на повраћај гарантног износа.  Осталим учесницима огласа  враћа  се уплаћени гарантни износ.

Пријаве-понуде се подносе у затвореној запечаћеној коверти са     н а з н а к о м ”ПОНУДА ЗА ЗЕМЉИШТЕ - НЕ ОТВАРАЈ“ на следећу адресу:
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА 31310 Чајетина Ул. Александра Карађорђевића бр. 34
(За Комисију за давање земљишта) или лично на пријемну канцеларију Општинске управе Чајетина која се налази у  Услужном  центру, на истој адреси .
    Све ближе информације  у вези огласа могу се добити на телефон 031/3831-151, локал бр.120  и 031/3831-753.     
     Оглас је објављен у листу "Вечерње Новости" у недељу 26. фебруара 2017. године и траје до уторка 28.03.2017. године.                                                                                     

 

ДодатакВеличина
кп 4624/32 Златибор703.04 КБ
кп 4572/96/97 Златибор647.01 КБ
кп 4578/266/272 Златибор505 КБ
кп 4578/252/253/254/255/256 Златибор653.8 КБ
кп 4578/223/224/225 Златибор4.15 мегабајт
кп 4578/204/205/207/209 Златибор576.67 КБ
кп 4578/257/258 Златибор481.66 КБ
кп 4538/15/16 Златибор598.95 КБ
кп 4571/81 Златибор656.56 КБ