План генералне регулације

Рани јавни увид у ПГР

План генералне регулације II фаза

Начин спровођења

Саобраћајно решење

Намена површина - претежна намена

Урбанистичко функционалне зоне