План генералне регулације

Рани јавни увид у ПГР

Начин спровођења

Саобраћајно решење

Намена површина - претежна намена

Урбанистичко функционалне зоне

Граница плана

Садржај за графички део