План детаљне регулације

Оглас за рани јавни увид - План детаљне регулације ски центар Торник

Р А Н И  Ј А В Н И У В И Д 
РАДИ УПОЗНАВАЊА ЈАВНОСТИ СА ОПШТИМ ЦИЉЕВИМА
И СВРХОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ СКИ ЦЕНТРА "ТОРНИК" НА ЗЛАТИБОРУ

Инфраструктурно решење

Урбанистичка парцелација

Регулационо решење

Саобраћајно решење

Планирана намена - претежна