Општинско веће

Према Статуту општине Чајетина Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине, као и девет чланова Општинског већа. Председник општине је председник већа.

Чланови Општинског већа могу бити на сталном раду у Општинском већу.

Чланове Општинског већа бира скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

Општинско веће, између осталог :

- предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси скупштина
- врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом или другим општим актом или одлуком које доноси скупштина општине.
- поставља и разрешава начелника Општинске управе
- образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности.

Општинско веће општине Чајетина :

1.   Милан Стаматовић, председник Општине
2. 
Арсен Ђурић, заменик председника Општине
3.   Милован Божић
4.   Др Млађен Весовић
5.   Мирослав Туцовић
6.   Александар Илић
7.  Драган Јездимировић

9. Горица Мијаиловић
10. Др Гордана Бојовић