Општинско веће

Према Статуту општине Чајетина Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине, као и девет чланова Општинског већа. Председник општине је председник већа.

Чланови Општинског већа могу бити на сталном раду у Општинском већу.

Чланове Општинског већа бира скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

Општинско веће, између осталог :

- предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси скупштина
- врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом или другим општим актом или одлуком које доноси скупштина општине.
- поставља и разрешава начелника Општинске управе
- образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности.

Општинско веће општине Чајетина има 9 чланова:

1.   Милан Стаматовић, председник Општине
2
Александар Павловић
3.
  Милован Божић
4.   Др. Млађен Весовић
5.   Мирослав Туцовић
6.   Александар Илић
7.   Бранко Петронијевић
8.   Милан Обрадовић
9. Горица Мијаиловић
10. Бранко Шкодрић