Општинска управа

Начелник Општинске управе општине Чајетина

Вељко Радуловић

Nacelnik Opstinske uprave Cajetina
Датум и место рођења 04.06.1983. Ужице
Образовање Дипломирани правник 
Радна и политичка активност - Од 2009. год. запослен у ОУ Чајетина  
- Од 2011. год. руководилац Одсека за урбанизам и просторно планирање
Адреса Александра Карађорђевића бр. 28, Чајетина
Канцеларија бр. 18, II спрат
Телефон 031.3831.753
Факс 031.3831.447
Моб. телефон  
Е-маил nacelnik.cajetina@gmail.com

 
Општинска управа општине Чајетина је организована као јединствена служба.

* Запослени у општинској управи
* Телефони - општинска управа
 

Општинска управа обавља следеће послове:

  1. Припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине и председник Општине,
  2. Извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа Општине Чајетина,
  3. Решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа, и других организација из изворног делокруга општине,
  4. Обавља послове Управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине,
  5. Извршава законе и друге прописе, чије извршење је поверено Општини,
  6. Води евиденцију и стара се о имовини чији је корисник Општина и
  7. Обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине и председник Општине.

У Општинској управи основне организационе јединице су одсеци и то:

  1. Одсек за имовинско-правне послове, јавне службе, привреду, финансије и општу управу.
  2. Одсек за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне и инспекцијске послове и
  3. Одсек за грађевинско земљиште, путеве и инвестиције.

Одсек за имовинско правне послове, јавне службе, привреду, финансије и општу управу чине четири организационе подјединице - службе и то:

    1.1. Служба за скупштинске и послове општинског већа

    1.2. Служба за имовинско правне послове и општу управу

    1.3. Служба за привреду, јавне службе и заједничке послове

    1.4. Служба за послове буџета и трезора

Радом Општинске управе руководи начелник Општинске управе, који за свој рад и рад Општинске управе одговара Скупштини општине и председнику општине.
Радом одсека руководе шефови одсека, а радом служби руководе шефови служби.

Општинска управа је обавезна да органе општине обавештава о вршењу послова из свог делокруга, даје податке и објашњења из свог делокруга, а који су неопходни за рад општине.

Председник општине усмерава и ускађује рад Општинске управе.

* Запослени у општинској управи
* Телефони - општинска управа