Општинска управа

СПИСАК ТЕЛЕФОНСКИХ БРОЈЕВА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЧАЈЕТИНА

Назив радног места Име и презиме Контакти
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Милан Стаматовић 031/3831-250
031/3831-151
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ Вељко Радуловић 031/3831-753  
031/3831-151 лок.120
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Предраг Јокић 031/3831-003
031/3831-151 к.113
 
ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈЕ
Самостални стручни сарадник - руководилац Одсека за финансије Милан В. Стаматовић 031/3832-282
Самостални стручни сарадник за послове буџета и трезора Зорица Нешковић 031/3832-283
031/3831-151 лок.128
Виши референт за послове књижења буџета Милица Жиловић 031/3831-151 лок.129
Виши референт за послове благајне и ликвидатуре Милица Зарић
Виши референт за послове књижења буџетских фондова Бранка Нешевић 031/3831-151 лок.126
Виши референт финансијског књиговодства за грађевинско земљиште, путеве, инвестиције и имовинско правне послове Иванка Чепић
Виши сарадник за послове месних заједница Ружица Ресимић 031/3831-151 лок.130
Виши референт за послове месних заједница Славица Илић
 
СЛУЖБА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТАЦИЈЕ
Самостални стручни сарадник,порески инспектор и послови канцеларијске контроле Снежана Аћимовић 031/3831-151 лок.137
Виши референт порески контролор Милан Баковић 031/3832-282
031/3831-151 лок.112
Самостални стручни сарадник - Буџетски инспектор  
 
ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ
    031/3831-151
Стручни сарадник - координатор за привредни развој и координатор ЛЕР канцеларије Марина Радишић 031/3831-151 лок.141
Стручни сарадник за послове заштите животне средине и зашт. животиња Љиља Митровић 031/3831-151 лок.110
Самостални стручни сарадник за припрему и израду планова за развој инфраструктуре Зоран Јечменица 031/3831-151 лок.131
Стручни  сарадник за послове инвестиција и јавних набавки Вера Благојевић 031/3831-151 лок.134
 
ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Виши сарадник за управно надзорне послове у области грађевинарства - грађевински инспектор Даница Ђондрић 031/3831-151 лок.115
Самостални стручни сарадник за управно надзорне послове у области образовања - просветни инспектор Мирослав Ђокић 031/3832-284
031/3831-151 лок.109
Самостални стручни сарадник за управно надзорне послове у области комуналних делатности - комунални инспектор Милан Радојевић
Данка Спасенић
031/3831-151 лок.117
Самостални стручни сарадник за управно надзорне послове у области заштите животне средине -еколошки инспектор Јулија Антонијевић 031/3831-151 лок.121
Стручни сарадник за управно надзорне послове у области саобраћаја - саобраћајни инспектор Горан Секулић 031/3831-151 лок.121
Стручни сарадник за комуналне послове Драгослав Јанковић 031/3831-151 лок.145
Виши референт - комунални редар Ненад Шишовић 031/3831-151 лок.117
 
ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Самостални стручни сарадник за послове урбанизма Љиљана Вирић
Марина Лазић
Милица Луковић
Марија Милошевић
Светлана Јовановић
031/3832-281
031/3831-151 лок.119
Руководилац Одсека за урбанизам и просторно планирање   031/3831-677
Самостални стручни сарадник за облигационе, правне и административне послове Зорка Диковић 031/3831-151 лок.127
Стручни сарадник за послове урбанизма и легализације Славица Јеремић Урошевић 031/3831-151
Виши сарадник за послове техничке обраде и евиденције у области грађевинарства, инфраструктуре и легализације  Драган Весовић 031/3831-151 лок.122
Виши референт за послове техничке обраде и евиденције у области грађевинарства, инфраструктуре и легализације  Зорица Бућић 031/3831-151 лок.122
Виши сарадник за послове издавања употребних дозвола, одобрења за изградњу и административне послове комисије за планове Ана Лазић 031/3831-151 лок.123
Стручни сарадник за послове издавања одобрења за изградњу и употребних дозвола Александар Николић 031/3831-151 лок.123
Сарадник за административне послове Одсека за урбанизам и просторно планирање Анђела Јовичић 031/3831-151 лок.139
Сарадник за послове ГИС-а, просторног планирања и легализације Радосав Дучић 031/3831-151 лок.118
Виши референт за послове легализације Данијела Жиловић Кука 031/3831-151 лок.115
 
ОДСЕК ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Самостални стручни сарадник за имовинско правне послове Милица Стаматовић 031/3831-151 лок.144
Самостални стручни сарадник за приватно предузетништво, туризам и угоститељство Слађана Бућић 031/3831-151 лок.111
    031/3831-151 лок.110
Виши сарадник за одбрану и ванредне ситуације Владан Жиловић
Александар Анђић
031/3831-151 лок.111
031/3831-151 лок,117
Виши сарадник за послове пољопривреде и водопривреде Милета Радишић 031/3831-151 лок.131
Виши референт за административно - техничке послове председника општине, заменика председника општине, помоћнике и чланове општинског већа на сталном раду Снежана Меловић 031/3831-250
Стручни сарадник за рад и радне односе Милица Рончевић 031/3831-151 лок.118
Стручни сарадник за нормативне послове и борачко инвалидску заштиту Милица Рончевић 031/3831-151 лок.118
Канцелеријски референт - дактилограф Наташа Дабић 031/3831-367
office@cajetina.org.rs
Виши референт за скупштинске и послове општинског већа Радојка Живановић 031/3831-003
Матичар Миланка Кутлешић 031/3831-151 лок.138
Заменик матичара Гордана Божић
Милија Ковчић
Бошко Томовић
031/3831-151 лок.135
Виши референт за послове пријемне канцеларије и архиве Снежана Марковић 031/3831-151 лок.137
Виши сарадник за послове грађанских стања и утврђивање статуса и издавања уверења о енергетски заштићеним купцима Јованка Лазовић 031/3831-151 лок.132
Виши референт за административне послове Општинске управе Весна Ћирковић 031/3831-151 лок.106
Канцеларијски референт - дактилограф   031/3831-753
Високо квалификовани радник - архивар Гвозден Гавовић 031/3831-151 лок.137