Образовање

 Osnovna škola u Čajetini

Предшколска установа
Предшколска установа ''Радост'' Чајетина располаже са два наменска објекта и то "Радост" Чајетина и "Нарцис" Златибор и четири адаптирана простора у основним школама у Кривој Реци,Сирогојну, Мачкату и Шљивовици.
Контакт телефон.031.831.360
Основне школе
Постоје три матичне школе и то:
- Матична школа у Сирогојну тренутно има 80 ученика од 1. до 8. разреда и мешовиту предшколску групу деце од 3 до 5 година којих има двадесетак.
Поред матичне школе деца са овог подручја похађају наставу у још 4 издвојена одељења: ИО Љубиш, ИО Жељине, ИО Гостиље и ИО Рожанство. Од поменутих издвојених одељења, школа у Љубишу је осморазредна, док су преостале три четвороразредне.

Контакт телефон: 031.802.002
ОШ "Саво Јовановић" Сирогојно

- ОШ „Миливоје Боровић“ Мачкат Школу укупно похађају 235 ученика. У школи је запослено 28 наставника и 16 радника ненаставног особља. Састав наставног колектива обезбеђује стручно извођење наставе. Просечна старост наставника је 39 година, а просечни радни стаж је 14 година, тако да има релативно млад колектив.

Школа у Мачкату, најстарија је школа у златиборском округу,  2009. године  прославила je велики јубилеј: 150 - година рада и постојања. Данас у оквиру ове матичне школе раде још четири издвојена одељења и то осморазредно одељење у Шљивовици и четвороразредна одељења у Кривој Реци, Трипкови и Горњој Шљивовици.

Контакт телефон: 031.834.002
ОШ "Миливоје Боровић" Мачкат"

- ОШ "Димитрије Туцовић" Чајетина има два издвојена одељења (Златибор и Јабланица).
Контакт телефон: 031.831.268
ОШ "Димитрије Туцовић" Чајетина

Средња Угоститељско - туристичка школа
Постоји једна средња школа - Угоститељско туристичка школа Чајетина

Учeници сe шкoлуjу зa трoгoдишњa и чeтвoрoгoдишњa зaнимaњa.

Oдличaн гeoгрaфски пoлoжaj Чajeтинe тj. близинa Злaтибoрa прeдстaвљa вeлику прeднoст зa oву срeдину и oпрaвдaвa пoстojaњe ове шкoлe. Злaтибoр кao jeдaн oд нajвeћих туристичких цeнтaрa у зeмљи нe мoжe бeз стручних кaдрoвa кoje oбeзбeђуje ова шкoлa.

Шкoлa je oтвoрeнa шкoлскe 1977/1978. гoдинe. Зajeдничким нaпoрoм СO Чajeтинe, МЗ усмeрeнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa Рeгиoнa, Meснe зajeдницe и рaдних oргaнизaциja изгрaђeнa je функциoнaлнa шкoлскa згрaдa мoнтaжнoг типa сa 13 учиoницa и прaтeћим прoстoриjaмa пoвршинe 1130 мeтaрa квaдрaтних.

Школа образује следеће образовне профиле:
-кулинaрски тeхничaр
-угoститeљски тeхничaр
-туристички тeхничaр
-eкoнoмски тeхничaр
-финaнсиjски aдминистрaтoр
 -кувaр
 -кoнoбaр

Угоститељско туристичка школа Чајетина

Škola u Sirgojnu    Škola u Mačkatu
ОШ "Саво Јовановић Сирогојно"                   ОШ "Миливоје Боровић" Мачкат

Škola u Krivoj reci    Srednja škola Čajetina
ОШ "Миливоје Боровић" Мачкат               Средња Угоститељско - туристичка школа
(истурено одељење Крива река)