Инфраструктура

Infrastruktura
 
Инфраструктура

Општина располаже са укупно 353 км изграђених путева, од чега је 250 км локалних путева, 70 км регионалних и 33 км магистралних путева.

У плану је изградња нових деоница и реконструкција појединих постојећих путних праваца и пруге Београд-Бар и њена модернизација, као и активирање војног аеродрома Поникве у цивилном саобраћају.
 
Систем водоснадбевања Општине чине водозахват са акумулацијом у Рибници и сеоски водоводи. Покривеност становништва водоводном мрежом је око 80%. Потенцијал језера у Рибници је око 3.500.000 м кубних воде. Систем за снадбевање водом Чајетине и Златибора.

Отпадне воде у урбаним срединама Чајетина и Златибор се сакупљају и спроводе канализационим мрежом и испуштају у речицу Обудојевицу или се сакупљају у септичке јаме.

Неопходна је модернизација и санација система водоснадбевања, израда програма одржавања, увођење тржишних принципа пословања. Реорганизована су јавна комунална предузећа КЈП "Златибор" и ЈКП "Водовод Златибор". Израда одговарајуће базе података, решавање проблема отпадних вода и одлагање смећа, активности су на којима се свакодневно ради на побољшању.

У области електроенергије изграђено је 293 км далеководне преносне мреже и 565 км нисконапонске мреже. Ова мрежа је повезана у оквиру 164 трафостанице. Покривеност становништва са електричном енергијом је 99,99 %. Завршетком започете изградње трафостанице на Златибору од 35/10 kV, 2x8= 16 МW , добиће се сигурно и континуирано снадбевање електричном енергијом за дужи период укључујући и будућу планирану изградњу. За реконструкцију и модернизацију преостаје изградња мањег броја трафостаница и електричних водова  у сеоским подручјима.

Телекомуникационом инфраструктуром је покривено 85% Општине и она се налази на задовољавајућем нивоу. Ова инфраструктура мора благовремено пратити будући развој у смислу брзог протока података. Зато се планира даља дигитализација и проширење преосталих телефонских централа.

У плану је гасификација општине и прикључење на гасоводну мрежу ради економске и еколошке оправданости (очувања еколошки здраве и чисте средине).

ribnicko jezero Infrastruktura

Рибничко језеро