Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

181 Закључак о одбацивању захтева за издавање решења по чл. 145 за одобрење извођења радова на изградњи помоћног објекта - гараже на к.п. 4577/31 КО Чајетина (55.85 КБ) Преузми 15/11/2016
182 Закључак о одбацивању захтева за измену грађевинске дозволе за изградњу на к.п. 4586/376 КО Чајетина (56.82 КБ) Преузми 15/11/2016
183 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на изградњи оптичког кабла miPAN ZOVA 4 - miPAN ZOVA 5 који се изводи на к.п. 7340 КО ЧАјетина и 4012, 3989, 3924, све КО Бранешци (305.73 КБ) Преузми 15/11/2016
184 Локацијски услови за изградњу три стамбена објекта на к.п. 7001/9 КО Чајетина (442.9 КБ) Преузми 15/11/2016
185 Решење о грађевинској дозволи на к.п. 4615/9 КО Чајетина (97.78 КБ) Преузми 15/11/2016
186 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на адаптацији с променом намене дела пословног просторана к.п. 45 КО Чајетина (84.87 КБ) Преузми 15/11/2016
187 Решење о употребној дозволи за стамбени објекат на к.п. 4445/66 КО Чајетина (319.73 КБ) Преузми 15/11/2016
188 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на изградњи адреналинске стазе за панорамско спуштање на к.п. 3079/2 и 3082/27 обе КО Јабланица (88.99 КБ) Преузми 15/11/2016
189 Локацијски услови за изградњу јавне расвете у КО Доброселица (213.57 КБ) Преузми 15/11/2016
190 Урбанистички пројекат за изградњу стамбено - пословног објекта на к.п. 4577/186 КО Чајетина (282 КБ) Преузми 15/11/2016
191 Урбанистички пројекат за изградњу објекта спорта и рекреације на к.п. 4572/55 КО Чајетина (297.69 КБ) Преузми 15/11/2016
192 Урбанистички пројекат за изградњу апарт хотела на к.п. 4554/37 КО Чајетина (275.5 КБ) Преузми 15/11/2016
193 Урбанистички пројекат за изградњу пословног објекта - стоваришта на к.п. 1230/8 КО Чајетина (278.59 КБ) Преузми 15/11/2016
194 Урбанистички пројекат за изградњу пољопривредног комплекса - стаје за говеда, стаје за свиње и надстрешнице за пољопривредну механизацију на к.п. 452/123 КО Мачкат (280.53 КБ) Преузми 15/11/2016
195 Урбанистички пројекат за изградњу затвореног складишта - хладњаче на к.п. 444/1 и 436/2 обе КО Мачкат (271.54 КБ) Преузми 15/11/2016
196 Урбанистички пројекат за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на к.п. 432 КО Мачкат (278.22 КБ) Преузми 15/11/2016
197 Услуге израде измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Чајетина ( седиште општине ) са насељеним местом Златибор – друга фаза, ЈНВВ 22/16; (203.02 КБ) Преузми, (1005.29 КБ) Преузми, (1.15 мегабајт) Преузми, (573.83 КБ) Преузми 14/11/2016
198 ЈАВНИ УВИД И ЈАВНА РАСПРАВА ПРЕДЛОГА АКТА О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА И СТУДИЈЕ ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА "КЛИСУРА ЂЕТИЊЕ'' (17.63 КБ) Преузми 09/11/2016
199 Услугe израде научно истраживачке студије интегрисаног управљања карстним подземним водама на подручју планинског масива Златибора- друга фаза, ЈНВВ 20/16; (248.67 КБ) Преузми, (695.3 КБ) Преузми, (1.7 мегабајт) Преузми, (673.03 КБ) Преузми 07/11/2016
200 Одлука о расписивању избора за Савете месних заједница на територији општине Чајетина (15.95 КБ) Преузми 07/11/2016