Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

61 Закључак о одбацивању захтева за измену грађевинске дозволе број 351-384/2013-03 (56.8 КБ) Преузми 11/08/2017
62 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на к.п. 1219/6 КО Сирогојно (237.09 КБ) Преузми 11/08/2017
63 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на к.п. 524/2 КО Рожанство (270.04 КБ) Преузми 11/08/2017
64 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 769 КО Мачкат (377.11 КБ) Преузми 11/08/2017
65 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на изградњи помоћног игралишта на к.п. 4469/7 КО Чајетина (308.8 КБ) Преузми 11/08/2017
66 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4477/10 КО Чајетина (342.01 КБ) Преузми 11/08/2017
67 локацијски услови за измештање дела ДВ 10 кВ ВОДИЦЕ-ЉУБИШ на локацији "Бошкова Вода" на к.п. 2643/3, 2646, 2645/1, 2647, 6764, 6742, све КО Љубиш (273.49 КБ) Преузми 11/08/2017
68 Локацијски услови за изградњу оптичког кабла на к.п. 452/108, 452/63, 452/106, 452/1, 452/87, св е КО Мачкат (226.88 КБ) Преузми 11/08/2017
69 Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за изградњу на к.п. 522/4 КО Мешник (61.54 КБ) Преузми 11/08/2017
70 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4445/89 КО Чајетина (342.42 КБ) Преузми 11/08/2017
71 Измена решења о грађевинској дозволи број 351-347/2015-03 од 02.12.2015. (103.25 КБ) Преузми 11/08/2017
72 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 4586/73 КО Чајетина (615.61 КБ) Преузми 11/08/2017
73 закључак о исправци локацијских услова 353-133/2017-03 од 11.05.2017. (369.55 КБ) Преузми 11/08/2017
74 Локацијски услови за изградњу објекта мешовите намене (ламела 1 - становање, ламела 2 - хотел) на к.п. 4607/30 КО Чајетина (578.98 КБ) Преузми 11/08/2017
75 Решење о грађевинској дозволи за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4577/36 КО Чајетина (496.74 КБ) Преузми 11/08/2017
76 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на постављању подземних кабловских водова 1 кВ, на к.п. 4577/675, 4577/19 и 4577/5 све КО Чајетина (85.81 КБ) Преузми 11/08/2017
77 Закључак о одбацивању захтева за измену грађевин ске дозволе којом се одобрава изградња Мале хидроелектране "КОМАЉ" на реци Црни Рзав (308.84 КБ) Преузми 11/08/2017
78 Решење о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 1339/23 КО Чајетина (182.02 КБ) Преузми 11/08/2017
79 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта пољопривредног домаћинства на к.п. 1/24 КО Љубиш (282.28 КБ) Преузми 11/08/2017
80 Закључак о одбацивању локацијских услова за изградњу на к.п. 458/2 КО Чајетина (192.64 КБ) Преузми 11/08/2017