Одаберите категорију документа који желите да прегледате или преузмете. Ваш документ можете брзо пронаћи и уносом кључне речи:

61 Решење по чл. 145 за одобрење извођење радова на постављању подземних кабловских водова 1,0 кV, који се изводе у насељеном месту Златибор, на к.п. број 4572/47, 7310/2 и 4574/1 све КО Чајетина (91.72 КБ) Преузми, (91.72 КБ) Преузми 03/10/2017
62 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на постављању стубне трафостанице СТС ''Лојанице'' 10/0,4 кV, 50(250) кVА, на к.п. 1618/2 КО Бранешци (85.69 КБ) Преузми 02/10/2017
63 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на изградњи прикључног кабл вода 1кV, који се изводе на к.п. број 1451/177, 1451/6, 1451/288 и 1451/178 све КО Јабланица (230.19 КБ) Преузми 02/10/2017
64 Локацијски услови за за изградњу стамбеног објекта на к.п. 1245/33 КО Чајетина (505.39 КБ) Преузми 02/10/2017
65 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на адаптацији са претварањем таванског простора у стамбени, који се изводе на објекту изграђеном на к.п. број 4577/577 КО Чајетина (113.74 КБ) Преузми 02/10/2017
66 Решење о грађевинској дозволи за изградњу сложеног комплекса објеката који у функционалној целини чине постројење за пречишћавање отпадних вода (ППОВ), на к.п. 4595 и 4593/3 КО Чајетина (540.88 КБ) Преузми 02/10/2017
67 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на изградњи стубне трафо станице 10/0,4kV ''Луке'', који се изводе на к.п. број 735/1 КО Доброселица (223.36 КБ) Преузми 02/10/2017
68 Локацијски услови за за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4778/2 КО Чајетина (535.59 КБ) Преузми 02/10/2017
69 Локацијски услови за за изградњу за изградњу мале хидроелектране (МХЕ) „КОМАЉ“ на реци Црни Рзав (261.7 КБ) Преузми 02/10/2017
70 Локацијски услови за за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4814/1 КО Чајетина (474.1 КБ) Преузми 02/10/2017
71 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4576/6 КО Чајетина (357.24 КБ) Преузми 02/10/2017
72 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 2384/7 КО Доброселица (352.86 КБ) Преузми 02/10/2017
73 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 2/76 КО Чајетина (370.03 КБ) Преузми 02/10/2017
74 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 3883/3 КО Бранешци (352.23 КБ) Преузми 02/10/2017
75 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4577/232 КО Чајетина (359.79 КБ) Преузми 02/10/2017
76 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 2988/3 КО Доброселица (357.96 КБ) Преузми 02/10/2017
77 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 2507 КО Бранешци (354.47 КБ) Преузми 02/10/2017
78 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 1832/2 КО Чајетина (353.5 КБ) Преузми 02/10/2017
79 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 887/4 КО Мачкат (372.08 КБ) Преузми 02/10/2017
80 Решење о озакоњењу објекта на кат. парцели 4615/41 КО Чајетина (360.2 КБ) Преузми 02/10/2017