Поштовани корисници,
све захтеве из области урбанизма можете преузети ОВДЕ

1 Решење о грађевинској дозволи за изградњу на к.п. 4440/4 КО Чајетина (239.47 КБ) Преузми 16/01/2017
2 Закључак о одбацивању захтева за издавање одобрења извођења радова на промени намене дела објекта изграђеног на к.п. 4577/186 КО Чајетина (234.18 КБ) Преузми 16/01/2017
3 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на изградњи јавне расвете локалне саобраћајнице са ТС 10/0,4 кв "ЈЕЛЕНА АНЖУЈСКА" на к.п. 4468/1 и 4638/1, обе КО Чајетина (216.96 КБ) Преузми 16/01/2017
4 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на изградњи ТС 10/0,4 кв "МЕРИТ" и подземног 10 кв кабл вода који се изводе на к.п. 4586/505 и 4586/5, обе КО Чајетина (309.66 КБ) Преузми 16/01/2017
5 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 4577/739 KO Чајетина (460.65 КБ) Преузми 16/01/2017
6 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 6207/14 КО Љубиш (503.76 КБ) Преузми 16/01/2017
7 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 6207/15 КО Љубиш (504.36 КБ) Преузми 16/01/2017
8 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 1487/12 КО Јабланица (298.72 КБ) Преузми 16/01/2017
9 Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за изградњу на к.п. 3887/8 КО Бранешци (103.71 КБ) Преузми 16/01/2017
10 Решење по чл. 145 за одобрење извођења радова на постављању СТС 10/0,4 кв и подземног кабл вода 1 кв од СТС 10/0,4 кв до постојећег објекта на к.п. 452/59 КО Мачкат (85.58 КБ) Преузми 16/01/2017
11 Решење о грађевинској дозволи за изградњу привремене локалне саобраћајнице на к.п. 4572/16 КО Чајетина (230.42 КБ) Преузми 16/01/2017
12 Решење о употребној дозволи за стамбени објекат на к.п. 4539/23 КО Чајетина (91.56 КБ) Преузми 16/01/2017
13 Решење о грађевинској дозволи за изградњу на к.п. 4577/297 КО Чајетина (241.1 КБ) Преузми 16/01/2017
14 Локацијски услови за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта на к.п. 4578/56 KO Чајетина (442.33 КБ) Преузми 16/01/2017
15 Решење о употребној дозволи за стамбени објекат на к.п. 4577/507 КО Чајетина (322.42 КБ) Преузми 16/01/2017
16 локацијски услови за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на к.п. 432 КО Мачкат (290.67 КБ) Преузми 16/01/2017
17 Закључак о одбацивању захтева за издавање одобрења за извођење радова на инвестиционом одржавању објекта на к.п. 4574/14 КО Чајетина (53.47 КБ) Преузми 16/01/2017
18 Решење о употребној дозволи за стамбени објекат на к.п. 482/9 КО Крива Река (90.65 КБ) Преузми 16/01/2017
19 Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п. 3866/23 КО Бранешци (356.36 КБ) Преузми 16/01/2017
20 Закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за изградњу на к.п. 6838/5 КО Чајетина (53.31 КБ) Преузми 16/01/2017